Polityka prywatności


1. W celu ułatwienia dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym, stworzono system
logowania, w którym zachowywane są dane Klienta do wystawienia faktury i adres dostawy.
Administratorem tych danych jest firma PHU PROMAT.

2. Dane, które Klient wpisze podczas procesu rejestracji w naszym sklepie są chronione i nie są
udostępniane jakiejkolwiek osobie czy organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek
ujawnienia bedzie na nas spoczywał na mocy obowiązującego prawa.

3. Klient po dokonaniu procesu logowania ma dostęp do swoich danych i w każdej chwili może je
modyfikować i / lub usunąć z bazy danych.

4. Wszelka korespondencja a w szczególności biuletynów i materiałów reklamowych odbywa się
za wyraźną zgodą Klienta.

5. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres, skrzynki
poczty elektronicznej, korespondencji z firmy PHU PROMAT w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204).

WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

1. Zabrania sie rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości
tej witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to znaki handlowe,
teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody firmy PHU PROMAT.

2. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane, rozprowadzane przez inne osoby.
Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób, dobre
obyczaje i treści powszechnie uznanych za obelżywe.

3. Informacje na stronie www.promat-disp.com.pl mogą zawierać techniczne nieścisłości lub
błędy typograficzne. Firma PHU PROMAT zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i / lub
udoskonalania informacji oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji,
dokonywanych kiedykolwiek, bez powiadomienia użytkowników.

4. Zdjęcia i obrazy produktów przedstawione na stronie www.promat-disp.com.pl nie stanowią
wiernego odzwierciedlenia wyglądu produktów lub efektów ich działań. Zapewnienia dotyczące
właściwości towaru odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym użytkowania towaru danego
rodzaju w typowych uwarunkowaniach.

5. Dane osobowe Klienta są wykorzystywne wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  
KLAUZULA RODO
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Wesołowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU PROMAT  Andrzej Wesołowski z siedzibą ul. 01-831 Warszawa, ul. Żeromskiego 44/50 lok. 14 (dalej: PROMAT)
 2. Podanie danych jest wymagane do zawarcia, realizacji umowy i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
 3. PROMAT zbiera Państwa dane osobowe w następujący sposób:
  1. dane są pozyskiwane  z chwilą zawarcia umowy,
  2. dane przekazywane w związku z prowadzeniem procedury gwarancyjnej
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji następujących celów:
  1. zawarcie umowy i jej realizacja – art. 6 ust. 1 b RODO,
  2. wysyłka zakupionych towarów - art. 6 ust. 1 b RODO,
  3. wystawienie faktury VAT art. 6 ust. 1 c RODO,
  4. obsługa procesów gwarancyjnych - art. 6 ust. 1 b RODO,
  5. kontakt w sprawach dotyczących zawarcia umowy lub realizacji zgłoszenia z tytułu rękojmi lub gwarancji art. 6 ust. 1 b RODO,
  6. prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej, art. 6 ust. 1 c RODO
  7. inne obowiązki przewidziane przepisami prawa którym podlega PROMAT.
 5. PROMAT zbiera od Państwa następujące dane:
  1. imię  i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. numer rachunku bankowego
 6. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z PROMAT umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez PROMAT działań na Państwa żądanie oraz wypełnienia ciążącego na PROMAT obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 7. PROMAT będzie udostępniał Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy PROMAT a tymi podmiotami, w szczególności w związku z dostawą i wysyłką towarów oraz usługami księgowymi.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzecich, w tym poza obszar Unii Europejskiej. 
 9. Dane są przechowywane przez okres jaki jest:
  1. wymagany przez przepisy prawa
  2. niezbędny do realizacji umowy
  3. niezbędny do dochodzenia lub obrany roszczeń, w tym w szczególności realizacji roszczeń gwarancyjnych.
 10. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku sprzeciwu PROMAT zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania.
 12. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

 


Copyright 2011 - PHU Promat
<